REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI LSO O PUCHAR „KnC”

§ 1
Organizatorzy 

1. Głównymi Organizatorami Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” są:

 1. Redakcja ogólnopolskiego miesięcznika dla ministrantów „KnC – Króluj nam Chryste”, reprezentowana na Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC” przez Redaktora Naczelnego lub innego, upoważnionego przez niego przedstawiciela,
 2. Ks. Paweł Guminiak – pomysłodawca i inicjator Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”,

zwani dalej łącznie „Głównym Organizatorem”.

2. Gospodarzem Mistrzostw, zwanym również Organizatorem Diecezjalnym jest Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji, której przeprowadzenie Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” zostało powierzone, reprezentowane przez Diecezjalnego Duszpasterza Ministrantów lub Diecezjalnego Duszpasterza Sportowców.

3. Gospodarz Mistrzostw w całości odpowiada za organizację powierzonego mu turniej Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, a w szczególności zaś ma obowiązek:

 1. zapewnić odpowiednią ilość hal sportowych o standardzie i wymiarach boiska zbliżonych do futsalowych niezbędnych do sprawnego i terminowego przeprowadzenia turnieju Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, z następującym zastrzeżeniem: 
  • minimalna liczba hal to 9 (kategorie ministrant, lektor młodszy, lektor starszy).
  • na każdej hali podczas każdego dnia rozgrywek musi znajdować się:
  • pełnomocnik Organizatora Diecezjalnego - osoba odpowiedzialna za halę i przebieg rozgrywek (najlepiej ksiądz)
  • przynajmniej jeden sędzia należący do Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej,
  • osoba odpowiadająca za opiekę medyczną, posiadająca uprawnienia w tej dziedzinie,
  • catering – obiad dla uczestników

b. przygotować ofertę noclegów, z wyżywieniem i/lub bez wyżywienia, które będą opcjonalną propozycją dla uczestników Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”. Gospodarz Mistrzostw dołoży wszelkich starań, aby noclegi spełniały ew. przepisy epidemiologiczne i normy sanitarne.

Uczestnicy mogą zorganizować nocleg również samodzielnie.

  • Za przestrzeganie ew. przepisów epidemicznych i norm sanitarnych odpowiedzialny jest podmiot świadczący usługę noclegu i/lub wyżywienia.
  c. przygotować materiały promujące Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”, gadżety, dedykowaną stronę internetową itp., z wyłączeniem materiałów przygotowywanych przez Redakcję „KnC”, oraz zwyczajowo powinien:
  • zapewnić udział znanych osobistości w organizowanym turnieju,
  • przygotować nagrody i puchary, inne aniżeli wymienione w ust. 4 pkt c – e niniejszego paragrafu.

4. Główny Organizator wspiera Gospodarza Mistrzostw poprzez:

 1. przekazanie know-how Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” Organizatorowi Diecezjalnemu,
 2. przygotowanie materiału promocyjnego w formie specjalnego dodatku do numeru „KnC” poprzedzającego Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”,
 3. zapewnienie pucharów przechodnich dla zwycięzców poszczególnych kategorii,
 4. zorganizowanie medali dla drużyn z miejsc 1-3 w poszczególnych kategoriach (po 12 każdego koloru, w każdej kategorii).

§2
Termin i miejsce Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” 

1. Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” 2024 odbędą się w dniach 24.06 – 25.06.2024 r.

2. Drużyny przyjeżdżają i rejestrują się w Biurze Mistrzostw Polski LSO o Puchar KnC 23.06.2024 r.

3. W nadzwyczajnych i wyjątkowych sytuacjach Głównemu Organizatorowi przysługuje prawo zmiany terminów oraz miejsca rozgrywania Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”.

4. O wyborze miejsca i Gospodarza Mistrzostw na dany rok decyduje Główny Organizator.

§3
Kategorie wiekowe 

1. Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC” przeznaczone są dla chłopców, będących w czynnej służbie ministranckiej i rozgrywane są w następujących kategoriach: 

 1. Ministrant (2012-2016),
 2. Lektor Młodszy (2008-2011),
 3. Lektor Starszy (2005-2007).

2. W kwestiach spornych, decydującym będzie rok urodzenia zawodnika.

3. W przypadku zawodników w wieku lat 20 decydującym będzie moment rozpoczęcia eliminacji na szczeblu diecezjalnym, pod warunkiem jednak, że dany zawodnik brał udział na tym poziomie rozgrywek.

§ 4
Uczestnicy

1. W Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” mają zapewniony udział drużyny parafialnych kół ministranckich, które wygrały etap diecezjalnych eliminacji do Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, pod warunkiem dokonania poprawnego zgłoszenia drużyny w myśl § 5 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.

2. W rozgrywkach mogą uczestniczyć bez eliminacji:

 1. Mistrzowie Polski poszczególnych kategorii z roku poprzedniego - pod warunkiem spełnienia wymogów związanych z rejestracją,
 2. drużyna reprezentująca Gospodarza Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” - pod warunkiem spełnienia wymogów związanych z rejestracją,
 3. drużyny, którym przyznana zostanie „dzika karta”.

3. Dopuszcza się występ Parafialnych Klubów Sportowych pod ich własną nazwą, o ile wszyscy zawodnicy będą przynależeć do koła ministrantów danej parafii.

4. Maksymalna liczba zawodników w drużynie: 10 osób (w każdej z trzech kategorii: ministrant, lektor młodszy i lektor starszy)

5. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać legitymację ministrancką i/lub zaświadczenie od księdza proboszcza, że są czynnymi członkami parafialnego koła ministranckiego.

§ 5
Zgłoszenia

1. Najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Diecezjalny Duszpasterz LSO lub Diecezjalny Duszpasterz Sportowców zgłasza chęć uczestnictwa swojej diecezji do Gospodarza Mistrzostw.

2. Najpóźniej do 31 maja 2023 r. do Gospodarza Mistrzostw należy zgłosić parafię – zwycięzcę diecezjalnego turnieju eliminacyjnego, która będzie reprezentować diecezję na Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC”. W przypadku, gdy mistrz diecezji zrezygnuje z prawa startu na Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC”, prawo udziału przechodzi na wicemistrza.

3. Do 19 maja 2023 r. przyjmowane są zgłoszenia dot. „dzikich kart”, a 22 maja zostaje ogłoszona informacja o przyznaniu „dzikich kart”, o które mogą ubiegać się drużyny startujące w diecezjalnych eliminacjach do MP LSO o Puchar „KnC”, a które to drużyn nie uzyskały awansu na Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” w ramach rozgrywek w swoich diecezjach.

 1. Wniosek o przyznanie „dzikiej karty” składa bezpośrednio zainteresowana parafia, musi on być pozytywnie zaopiniowany przez duszpasterza diecezjalnego LSO lub duszpasterza diecezjalnego sportowców.
 2. W przypadku, gdy dana diecezja nie może zgłosić Mistrza Diecezji z bieżącego roku Diecezjalny Duszpasterz LSO/Sportowców może zgłosić prośbę o przyznanie dzikich kart dla diecezji, wskazując jednocześnie konkretne parafie i spełniając łącznie poniższe warunki (oprócz ppkt. c) p.4)
 3. Wnioski o przyznanie „dzikiej karty” należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: knc@swietywojciech.pl z dopiskiem Mistrzostwa Polski LSO o Puchar „KnC”
 4. Każdy wniosek musi zawierać:
 • Właściwą nazwę turnieju, o start, w którym ubiega się dana drużyna parafialna.
 • Jedną kategorię, w której parafia zamierza wystawić swoją reprezentację.
 • Uzasadnienie – formacyjne i/lub sportowe.
 • Informację odnośnie zajętego miejsca w eliminacjach diecezjalnych.
 1. e. O przyznaniu „dzikiej karty” decydują wspólnie Główny Organizator oraz Gospodarz Mistrzostw. Po spełnieniu powyższych wymogów, a w przypadku większej liczby wniosków niż miejsce, o prawie przyznania „dzikiej karty” decyduje:
 • Ocena uzasadnienia wniosku, dokonana przez Głównego Organizatora i Gospodarza Mistrzostw.
 • „Prawo debiutanta” – pierwszeństwo mają drużyny, którym nie została przyznana „dzika karta” we wcześniejszych rozgrywkach Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”.
 • Wyższe miejsce w rozgrywanych eliminacjach diecezjalnych ­ w przypadku drużyn z tej samej diecezji.

4. Maksymalna liczba drużyn uczestniczących w MP LSO o Puchar „KnC” to 144, ale nie więcej niż 48 w jednej kategorii wiekowej.

5. Gospodarz Mistrzostw po uzyskaniu akceptacji Głównego Organizatora ma prawo zmodyfikować powyższe zasady zgłoszenia (za wyjątkiem procedury przyznawania „dzikich kart”), przy czym taka informacja musi zostać podana ze stosownym wyprzedzeniem do wiadomości publicznej zarówno na dedykowanej stronie internetowej, jak i na stronie internetowej Głównego Organizatora.

6. Szczegóły rejestracji uczestników oraz niezbędne dokumenty publikowane będą przez Gospodarza Mistrzostw na dedykowanej stronie internetowej, nie później jednak niż do połowy lutego danego roku

§ 6
Wpisowe 

1. O kwocie i terminach wpłat decyduje Gospodarz Mistrzostw, przy czym informacja ta powinna być podana do wiadomości nie później niż szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia drużyny do Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”.

§ 7
Przebieg rozgrywek

1. Odpowiedzialnym za przebieg rozgrywek jest Gospodarz Mistrzostw, do którego należy kierować wszelkie pytania, skargi i protesty.

2. Zawody odbywać się będą z publicznością, chyba że przepisy sanitarne wymogą inaczej. Organizator diecezjalny nie ma obowiązku uwzględniania publiczności w liczbie pakietów noclegowych ani zapewnić miejsc w hali całej chętniej publiczności (decyduje zasada maksymalnej pojemności widowni).

3. Pierwszym etapem Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” są rozgrywki grupowe w myśl zasady „każdy z każdym”, po których następuje faza finałowa systemem pucharowym.

4. Każda z uczestniczących drużyn rozgrywa swoje mecze zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia rozgrywek.

5. Mecze rozgrywane są na halach sportowych, wyznaczonych przez Gospodarza Mistrzostw z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 pkt a.

 1. Każdy mecz składać się będzie z 2 połów, z których każda trwać będzie od 7 do 10 minut, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
 2. O ostatecznej długości każdej połowy decydować będzie Gospodarz Mistrzostw, po uzyskaniu akceptacji ze strony Organizatora Głównego.
 3. dopuszcza się, aby mecze fazy finałowej były dłuższe aniżeli mecze fazy grupowej.
 4. Zespoły występują w następujących zestawieniach liczebnych: 4 zawodników w polu + bramkarz

6. Osobą władną do interpretacji Przepisów Gry w trakcie rozgrywanego meczu jest wyłącznie sędzia zawodów.

7. Wszystkie mecze sędziowane są przez sędziów Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

 1. Dopuszcza się sędziowanie spotkań przez jednego sędziego.
 2. Zaleca się, by mecze od poziomu półfinału sędziowane były przez dwóch arbitrów.
 3. Gospodarz Mistrzostw zobowiązany jest do poinformowania sędziów o przepisach gry oraz o charakterze rozgrywek, jak również o konieczności posiadania dokumentu potwierdzającego przynależność do KS OZPN.
 4. Głównemu Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji uprawnień sędziów poprzez żądanie okazania dokumentu wymienionego powyżej.

8. W trakcie toczących się rozgrywek z drużyną mogą towarzyszyć maksymalnie 3 osoby – ksiądz opiekun, trener oraz opiekun świecki. Wyłącznie te osoby mają prawo przebywać w szatniach i przy ławkach rezerwowych.

9. Kapitan zespołu jest zobowiązany po meczu do podpisania protokołu. Swoim podpisem potwierdza wydarzenia, które miały miejsce w trakcie zawodów.

10. W fazie grupowej za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1, a za porażkę 0.

11. O kolejności w tabeli przy równej liczbie meczów decyduje (wg kolejności ważności):

 1. wynik bezpośrednich meczów, różnica bramek, bramki strzelone, seria rzutów karnych rozegrana między zainteresowanymi drużynami;
 2. w przypadku trzech lub więcej drużyn z taką samą ilością punktów, tworzy się małą tabelkę, w której uwzględnia się mecze wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi drużynami. W takiej tabelce o kolejności decyduje: liczba punktów, różnica bramek, bramki strzelone, losowanie.

12. W fazie pucharowej, w przypadku remisu, sędzia po zakończeniu spotkania zarządzi serię rzutów karnych.

 1. W pierwszej serii każdej z drużyn przysługiwać będzie po 3 rzuty karne.
 2. Gdy w pierwszej serii zawody nie zostaną rozstrzygnięte, sędzia zarządzi strzelanie rzutów karnych po jednej kolejce w myśl zasady „nagłej śmierci”.

13. Sędziowie mają obowiązek karać zawodników za wulgarne, niekulturalne i brutalne zachowanie oraz faule, które mogą grozić uszczerbkiem na zdrowiu, a także przeszkodziły w zdobyciu gola.

 1. W przypadku rażącego naruszenia Przepisów Gry lub w przypadku rażącego niekulturalnego zachowania zawodnika i/lub opiekuna Główny Organizator wraz z Gospodarzem Mistrzostw powołują w trybie pilnym Komisję Dyscyplinarną, w skład której wchodzą: przedstawiciel Głównego Organizatora, przedstawiciel Gospodarza Mistrzostw, sędzia główny zawodów, w których zawodnik został wykluczony. Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo zawieszenia zawodnika i/lub opiekuna drużyny na dowolną liczbę spotkań, w tym też prawo wykluczenia zawodnika i/lub opiekuna z dalszej części rozgrywek. W wyjątkowych sytuacjach Komisja Dyscyplinarna może wykluczyć z dalszego udziału w rozgrywkach drużynę, której reprezentantem jest obwiniony zawodnik i/lub opiekun.
 2. W/w zasady funkcjonowania Komisji Dyscyplinarnej mają zastosowanie również w sytuacji nieodpowiedniego zachowania kibiców. W takiej sytuacji Komisja Dyscyplinarna może wykluczyć z rozgrywek drużynę, której kibice zachowują się w sposób nieodpowiedni.
 3.  Dopuszcza się zorganizowanie posiedzenia Komisji Dyscyplinarnej za pomocą środków łączności na odległość.
 4. Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej zostaje odnotowane przez przedstawiciela Gospodarza Mistrzostw na protokole meczowym z zawodów, w których nastąpiło wydarzenie będące przedmiotem posiedzenia Komisji. W przypadku, gdy wydarzenie nastąpiło poza meczem – na ostatnim protokole meczowym danej drużyny.
 5.   W przypadku niezastosowania się do orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, drużyna zostaje automatycznie wykluczona z rozgrywek, a jej wyniki:
  •   W przypadku rozgrywek grupowych – wszystkie mecze zostają zweryfikowane jak walkower na korzyść przeciwnika
  •  W przypadku rozgrywek fazy play-off, w drabince turniejowej miejsce wykluczonej drużyny zajmuje ostatni pokonany przeciwnik.

14. Walkowery (0:6) przyznawane są, gdy:

 1. Zgłoszona i zarejestrowana drużyna nie stawi się na miejscu o wyznaczonej godzinie (po kwadransie sędzia ogłosi walkower),
 2. w drużynie będzie grał nieuprawniony zawodnik.

15. Każdy z uczestników rozgrywek jest zobowiązany do posiadania przy sobie aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem i legitymacji ministranckiej lub potwierdzenia, że jest członkiem służby liturgicznej danej parafii.

16. Kontrolę zawodników ma prawo przeprowadzić:

 1. Główny Organizator – w dowolnym momencie.
 2. Gospodarz Mistrzostw – w dowolnym momencie.
 3. Gospodarz Mistrzostw na wniosek kapitana lub opiekuna drużyny przeciwnej – przed meczem zainteresowanych drużyn.
 4. Drużyna, która zgłosi zawodników nie będących w czynnej służbie liturgicznej swojej parafii, zostaje automatycznie wycofana z rozgrywek oraz ukarana 2-letnim zakazem uczestniczenia we wszystkich rozgrywkach i turniejach organizowanych przez Głównego Organizatora.

17. Wszelkie protesty, skargi i zażalenia związane z przebiegiem gry należy kierować do Gospodarza Mistrzostw, który w porozumieniu z Głównym Organizatorem dokona niezwłocznego rozpatrzenia sprawy.

 1. W kwestiach spornych decydującym głosem dysponuje Główny Organizator.

18. Inne, szczegółowe kwestie przebiegu rozgrywek Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, nieobjęte niniejszym regulaminem zostaną określone i podane do wiadomości przez Gospodarza Mistrzostw, najpóźniej w momencie rejestracji zgłoszonych drużyn.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” jest zobowiązany do zaznajomienia się z powyższym regulaminem oraz musi bezwzględnie się do niego zastosować. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

2. Każdy uczestnik Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” zobowiązany jest do posiadania zgody rodziców na uczestnictwo w turnieju pod opieką wskazanych z imienia i nazwiska opiekunów pełnoletnich (ksiądz, osoba świecka), którzy biorą pełną odpowiedzialność prawną za danego uczestnika – wg wzoru przygotowanego przez Gospodarza Mistrzostw. Główny Organizator oraz Gospodarz Mistrzostw nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie zachowania i sytuacje zachodzące wewnątrz poszczególnych drużyn, z ich udziałem, czy też z udziałem opiekunów drużyn.

 1. Uczestnicy pełnoletni mogą niniejszą zgodę podpisać samodzielnie, nie są jednak zwolnieni z jej posiadania.

3. Drużyny są zobowiązane do ubezpieczenia się we własnym zakresie.

4. Każdej drużynie powinien towarzyszyć Ksiądz Opiekun, który w trakcie Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC” będzie pełnił opiekę duchową nad swoimi ministrantami.

5. Parafia ponosi odpowiedzialność finansową za działalność swoich przedstawicieli, trenerów, ministrantów i lektorów lub osób towarzyszących.

6. Główny Organizator zastrzega sobie wyłączność interpretacji niniejszego regulaminu oraz jako jedyny ma prawo regulować wszelkimi sprawami nie objętymi niniejszym regulaminem, a które na jego mocy nie zostały przekazane w kompetencje Gospodarza Mistrzostw.

7. Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z uczestniczeniem w Mistrzostwach jest Gospodarz Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”.

8. Główny Organizator oraz Gospodarz Mistrzostw zastrzegają sobie prawo prowadzenia relacji sportowych z przebiegu mistrzostw. Dlatego też uczestnicy Mistrzostw Polski LSO o Puchar „KnC”, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni, proszeni są o wyrażenie zgody na publikację ich wizerunku (wizerunku dziecka). Jej brak wyklucza możliwość uczestniczenia w Mistrzostwach Polski LSO o Puchar „KnC”.

9. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonane wyłącznie za zgodą Redaktora Naczelnego „KnC”.

10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 30.09.2022 roku do odwołania.